17 Temmuz 2013 Çarşamba

İBN-İ RÜŞD 
İBN-İ RÜŞD
 
Ebu'l-Velid Muhammed ibnu Ahmed ibnu Muhammed ibnu Rüşd
(520-595/ 1126-1198)

Dedesinin vefat ettiği yılda Kurtu­ba'da doğdu. 9 Safer 595 (1198) de Merakeş'te öldü. Babası ve dedesi Kurtuba kadılığı yap­mışlardı. Amelde Maliki, ...
kelamda Eş'ari idiler. De­de İbnu Rüşd'ün el-Beyan ve't-Tahsil ve el-Mu­haddimat eserleri var. Babası Ahmed ibnu Rüşd de fakihti.
Ebu Zer Herevi (ö.435/1043) vasıtasıyla Eş'ari kelam sistemi Batı'ya yayılmıştı. Ebu Velid Süleyman Baci Endülüsi (ö.474/1081) ve Ebu Zer, el-Bakıllani Kelam yolunu Endülüs'e ithal ettiler. Ebu Bekr ibnu Arabi (ö.543/1148) Ebu Meali'nin Ke­lam anlayışını benimsemişti.
İbnu Rüşd el-Muvatta'yı ezberledi. Maliki Fa­kihi oldu. Eş'ari kelamını öğrendi. Tıp tahsil etti, tabib oldu. İbnu Ebu Usaybia der ki: " İbnu Rüşd tababeti ve Felsefeyi İbnu Bacce'den öğrendi." Oysa O öldüğünde İbnu Rüşd 13 yaşın­daydı. O'nun eserlerinden yararlandı. O'nun asıl hocası Ebu Cafer Harun Türcali'dir.[1] Ondan ta­babet, Ebu Muhammed Rızk'dan Fıkıh tahsil etti. Ebu Abdullah el-Mazeri'den icazet aldı İbnu Rüşd. İbnu Zühr ile dost oldu. Ebu Cafer, Muvahhidun Halifesi ve Abdülmü'min'in halefi Emir Yusuf O'nu himaye etti. 28 yaşında ilmi müesseselerin inşa edilmesine yardımcı olması için Muvahhidun Hali­fesi Abdulmümin tarafından Merakeş'e davet olundu. Burada meşhur tabib Zühroğlu ile arası iyi idi. el-Külliyat fi't-Tıb isimli hekimlik kitabını ya­zdı.
Emir, Felsefe’ye hevesli ve meraklı idi. Aristoteles'in veya mütercimlerin ifadelerindeki far­klılıktan ve ihtilaftan şikayet ediyor, maksadın çok kapalı ve müşkil olduğundan bahsederek, bu ki­tapları özetleyecek ve meseleyi gayet iyi bir şekilde anladıktan sonra güzelce anlatacak birini arıyordu. Maksadını İbnu Tufeyl'e açmış, o da yaşının ilerlediğinden ve diğer işlerinin çokluğun­dan bahsederek bu görevin İbnu Rüşd'e verilmesini teklif etmişti.
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder